SCLLD 2014 - 2020

Programový rámec PRV

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020 (SCLLD MAS 21) je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova (Programový rámec PRV).

Výzvy MAS 21 k předkládaní žádostí o podporu  budou v souladu se zaměřením  těchto fichí  SCLLD:

  1. Neproduktivní investice v lesích, s vazbou na Článek 25 Nařízení PRV
  2. Rozvoj podnikání na venkově, s vazbou na Článek 19, odst. 1., písm. b) Nařízení PRV
  3. Rozvoj zemědělských podniků, s vazbou na Článek 17, odst. 1., písm. a) Nařízení PRV
  4. S produkty na trh, s vazbou na Článek 17, odst. 1., písm. b) Nařízení PRV
  5. Pozemkové úpravy, s vazbou na Článek 17, odst. 1., písm. c) Nařízení PRV

Aktuality PRV

Nová možnost podpory v PRV 2014 – 2020

Schválena žádost o změnu strategie – změna Programového rámce PRV, přidání Fiche 7 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Dne 19. 11. 2019 byla oficiálně potvrzena řídícím orgánem žádost MAS 21o rozšíření programového rámce strategie komunitně vedeného místního rozvoje o Fichi 7 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Celková alokace na Fichi je necelých  5 ml. Kč. MAS 21 plánuje vyhlásit výzvu přibližně začátkem roku 2020.


2. Výzva PRV

Termín vyhlášení: 20. 2. 2017
Termín příjmu Žádosti o dotaci: 20. 3. 2017 – 2. 4. 2017
Termín registrace na RO SZIF: 30. 6. 2017

Vyhlášené Fiche:

2. Rozvoj podnikání na venkově
3. Rozvoj zemědělských podniků
4. S produkty na trh

Důležité dokumenty

Dne 12. 12. 2016 byla vydána aktualizováná Pravidla pro implementaci komunitně vedeného místního rozvoje v Programu rozvoje venkova 2014–2020 (zde), obasahují informace pro žadatele a konečné příjemce z 2. Výzvy PRV.

Podrobný postup, jak vygenerovat Žádosti o dotaci, kterou budete podávat prostřednictvím MAS, a následné podání prostřednictvím Portálu Farmáře najdete na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (zde).

Podrobný postup, jak podat Žádost o platbu najdete na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (zde).

Schválené projekty

Seznamy schválených projektů ze 2. Výzvy PRV najdete na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu:

Povinnost po proplacení projektu

Příjemce dotace je povinen každoročně do 31. 7. předložit monitorovací zprávu k projektu. Instruktážní list k monitorovacím listům najdete na Portálu farmáře nebo zde.


3. Výzva PRV

Termín vyhlášení: 2. 1. 2018
Termín příjmu Žádosti o dotaci: 26. 1. 2018 – 11. 2. 2018
Termín registrace na RO SZIF: 27. 4. 2018

Vyhlášené Fiche:

  1. Neproduktivní investice v lesích
  2. Rozvoj podnikání na venkově
  3. Rozvoj zemědělských podniků
  4. S produkty na trh
  5. Pozemkové úpravy

Pravidla pro žadatele a konečné příjemce platná pro 3. Výzvu PRV najdete na internetových stránkách SZIF (zde).