Strategie 2014 - 2020

Programový rámec PRV

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020 (SCLLD MAS 21) je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova (Programový rámec PRV).

Výzvy MAS 21 k předkládaní žádostí o podporu  budou v souladu se zaměřením  těchto fichí  SCLLD:

  1. Neproduktivní investice v lesích, s vazbou na Článek 25 Nařízení PRV
  2. Rozvoj podnikání na venkově, s vazbou na Článek 19, odst. 1., písm. b) Nařízení PRV
  3. Rozvoj zemědělských podniků, s vazbou na Článek 17, odst. 1., písm. a) Nařízení PRV
  4. S produkty na trh, s vazbou na Článek 17, odst. 1., písm. b) Nařízení PRV
  5. Pozemkové úpravy, s vazbou na Článek 17, odst. 1., písm. c) Nařízení PRV

Aktuality PRV

Nová možnost podpory v PRV 2014 – 2020 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Dne 9. 3. 2019 došlo ke změně Pravidel 19.2.1, týkají se zejména doplnění implementace čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES)  č. 1698/2005). Rozšíření podpory se týká těchto oblastí: veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, obchody pro obce, vybrané kulturní památky, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, stezky a muzea a expozice pro obce.

Vzhledem k omezené alokaci na čl. 20 budou podpořeny projekty týkající se obnovy veřejných prostranství a kulturních a spolkových zařízení včetně knihoven. Viz níže jsou uvedeny základní informace k programu:


2. Výzva PRV

Termín vyhlášení: 20. 2. 2017
Termín příjmu Žádosti o dotaci: 20. 3. 2017 – 2. 4. 2017
Termín registrace na RO SZIF: 30. 6. 2017

Vyhlášené Fiche:

2. Rozvoj podnikání na venkově
3. Rozvoj zemědělských podniků
4. S produkty na trh

Důležité dokumenty

Dne 12. 12. 2016 byla vydána aktualizováná Pravidla pro implementaci komunitně vedeného místního rozvoje v Programu rozvoje venkova 2014–2020 (zde), obasahují informace pro žadatele a konečné příjemce z 2. Výzvy PRV.

Podrobný postup, jak vygenerovat Žádosti o dotaci, kterou budete podávat prostřednictvím MAS, a následné podání prostřednictvím Portálu Farmáře najdete na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (zde).

Podrobný postup, jak podat Žádost o platbu najdete na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (zde).

Schválené projekty

Seznamy schválených projektů ze 2. Výzvy PRV najdete na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu:

Povinnost po proplacení projektu

Příjemce dotace je povinen každoročně do 31. 7. předložit monitorovací zprávu k projektu. Instruktážní list k monitorovacím listům najdete na Portálu farmáře nebo zde.


3. Výzva PRV

Termín vyhlášení: 2. 1. 2018
Termín příjmu Žádosti o dotaci: 26. 1. 2018 – 11. 2. 2018
Termín registrace na RO SZIF: 27. 4. 2018

Vyhlášené Fiche:

  1. Neproduktivní investice v lesích
  2. Rozvoj podnikání na venkově
  3. Rozvoj zemědělských podniků
  4. S produkty na trh
  5. Pozemkové úpravy

Pravidla pro žadatele a konečné příjemce platná pro 3. Výzvu PRV najdete na internetových stránkách SZIF (zde).