SCLLD 2014 - 2020

Programový rámec OPZ

V rámci Strategie  komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020 (SCLLD)  je možno předkládat projekty do programového rámce Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 . Výzvy MAS 21 k předkládání žádostí o podporu budou v souladu se zaměřením těchto opatření SCLLD:

  • 2.1 Prevence sociálního vyloučení
  • 2.2. Prorodinná opatření
  • 2.3 Podpora sociálního podnikání
  • 2.4 Vzdělání podporuje zaměstnanost

Všechna tato opatření SCLLD mají návaznost na SC OPZ 2. 3. 1. Zvýšit  zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

Bližší informace k podporovaným aktivitám a zaměření projektů naleznete v Programovém rámci OPZ v SCLLD MAS 21

Základní informace k Operačnímu programu Zaměstnanost

Dokumenty pro žadatele a příjemce v Operačním programu Zaměstnanost