Strategie 2014 - 2020

Informace o projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21, č.: CLLD_15_01_088

Představujeme Vám Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS 21 na období 2014–2020 („SCLLD MAS 21“).  Tento střednědobý dokument, zpracován na základě diskuzí v území a analytických šetření definuje zájmy a rozvojové potřeby území MAS 21.

SCLLD MAS 21 řeší především následující problémy území:

  • špatný technický stav vybraných kulturních památek
  • kvalita vybavenosti základních škol a kapacita předškolních zařízení
  • kvalita sociálních a návazných služeb v regionu
  • neexistence sociálního bydlení
  • nadměrné dopravní zatížení a bezpečnost dopravy v obcích
  • rozvoj zemědělského i nezemědělského podnikání
  • zlepšení hospodářské i rekreační funkce lesů
  • zvýšení zaměstnanosti osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením

V rámci realizace SCLLD bude možné podávat Žádosti o podporu do tří operačních programů (IROP, PRV, OPZ). Pro více informací sledujte sekci Výzvy

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020 (finální verze)

Příloha č. 1 a č. 2  – Mapa území a seznam obcí (povinná příloha)

Příloha č. 3 – Silniční síť

Příloha č. 16 – CHKO Slavkovský les

Příloha č. 34 – Postup zapojení komunity do vypracování strategie (povinná příloha)

Příloha č. 36 – Analýza rizik (povinná příloha)

Příloha č. 38 – Datová základna

Čestné prohlášení (povinná příloha)

Priloha č. 39 – Finanční plán a indikátory programového rámce

Osvědčení o splnění standardů (povinná příloha)