Strategie 2014 - 2020

Evaluace

Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS 21, o. p. s., je provedení hodnocení realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014 – 2020. MAS 21 provádí hodnocení s využitím předepsaných metod a postupů a za dodržení minimálního stanoveného rozsahu šetření zodpovídá stanovené evaluační otázky a jejich podotázky, na základě kterých vyhodnotí stanovené procesy a činnosti.

Souhrnně lze tedy říci, že mid-term evaluace realizace SCLLD slouží k včasnému rozpoznání případných nedostatků v nastavení a realizaci SCLLD a k navržení vhodných opatření pro eliminaci identifikovaných nedostatků.

Cíli mid-term evaluace realizace SCLLD je:

  • zhodnotit relevanci nastavení (zacílení) Programových rámců SCLLD za účelem včasné identifikace případných nedostatků a prevence nevyčerpání alokace v jednotlivých Programových rámcích,
  • zhodnotit nastavení činností a procesů realizovaných MAS Brána Písecka v souvislosti s implementací SCLLD za účelem včasné identifikace jejich špatného nastavení, odstranění nedostatků a zefektivnění činností a procesů,
  • zhodnotit pokrok v plnění cílů Programových rámců SCLLD a identifikace případných bariér a definice vhodných opatření vedoucích k lepšímu naplňování (dosahování) stanovených cílů,
  • zhodnotit a prokázat případný příspěvek SCLLD ke vzniku přidané hodnoty v území MAS 21, o. p. s.

Evaluační zpráva byla podána dne 24. 6. 2019 a po jednom doplnění byla schválena Řídícím orgánem dne 13. 8. 2019.