Projekty MAS 21, o. p. s.

Podpora činnosti MAS 21

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Název projektu: Podpora činnosti MAS 21

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003000106

Projekt „Podpora činnosti MAS 21“ je realizován za účelem přípravy a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 (SCLLD MAS 21) na období 2014 – 2020, která byla zpracována a projednávána s místní komunitou za účelem zvýšení kvality života ve venkovském prostoru v regionu MAS 21. Projekt zajistí financování provozních a animačních nákladů MAS 21, spojených s přípravou, realizací a naplňováním SCLLD MAS 21.

Cílem projektu je získání kvalitního personálu a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 21 pro období  2015–2018.

Projekt je realizován z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 4.2. Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, v rámci výzvy č. 6 Přípravné a provozní činnosti, provozní a animační činnosti MAS.