Informační deska - archiv pro rok 2014

15. 12. 2014

Na stránce Zpravodaj bylo zveřejněno nové číslo zpravodaje MASák (2/2014).


8. 12. 2014

Adventní koncert, který pořádá spolek Život na Dyleň, se koná v pátek 19. 12. 2014 od 17,00 hod. v kostele Svaté Anny v Paliči. Výtěžek z akce bude věnován na záchranu kostela. Pozvánka na koncert ke stažení zde.


3. 12. 2014

V kostele sv. Víta v Trstěnicích se dne 14. 12. 2014 od 13.30 hod. koná adventní koncert. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Pozvánka zde.


3. 12. 2014

Dne 27. 12. 2014 se koná již 3.ročník Paličské dvacítky. Organizátorem akce je spolek Život na Dyleň, který Vás tímto srdečně zve na zimní povánoční turistický výlet. Více informací naleznete v této pozvánce.


29. 10. 2014

Dne 13. 11. 2014 se na Manském Dvoře uskuteční veřejné jednání Pléna MAS 21. Pozvánka zde.


12. 10. 2014

Rodinné centrum Čtyřlístek Mariánské Lázně, se kterým naše společnost úzce spolupracuje, podporuje rodiče na mateřské dovolené, nezaměstnané….. nabídkou kurzů počítačových a komunikačních dovedností. Více o projektu zde.


8. 10. 2014

Na stránce Strategie 2014 – 2020 byly zveřejněny připomínky k pracovní verzi strategie, včetně jejich vypořádání.


2. 10. 2014

Na stránce Strategický plán LEADER  bylo v části Dokumenty SPL zveřejněno hodnocení SPL po 6. výzvě.


18. 9. 2014

Na stránce Zpravodaj bylo zveřejněno nové číslo zpravodaje MASák.


27. 8. 2014

Na stránce Strategie 2014 – 2020 byla zveřejněna pracovní verze strategie k připomínkování. Připomínkovat je možné do 17. 9. 2014 na e-mail: klusakova@mas21.cz


5. 6. 2014

Na stránce Strategie 2014 – 2020 byl zveřejněn zápis z Konference MAS 21 ze dne 29. 5. 2014 včetně přílohy k tomuto zápisu.


30. 5. 2014

Na stránce Strategie 2014 – 2020 byl zveřejněn připomínkovací list k analýze a návrhu strategické části. Texty pro připomínkování jsou totožné s podklady pro účastníky Konference MAS 21, která se konala 29. 5. 2014 v Dolním Žandově. Dokumenty je možné připomínkovat do 30. 6. 2014 na e-mail klusakova@mas21.cz nebo slabejova@mas21.cz

 


19. 5. 2014

V sekci Strategie 2014 – 2020 byl zveřejněn materiál k jednotlivým pracovním skupinám -„Příroda a krajina“, „Spolupráce, komunikace“, „Cestovní ruch“,Občanská vybavenost“, „Infrastruktura“, „Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání“, který byl zpracován pro potřeby účastníků Konference pracovních skupin a veřejnosti, která se bude konat 29. 5. 2014 v Dolním Žandově v souvislosti s přípravou strategie 2014 – 2020.

 


19. 5. 2014

Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil 19. 5. 2014 seznam schválených žádostí o dotaci podaných v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV. 1. 2. – Realizace místní rozvojové strategie – 6. výzva SPL. Viz také sekce Strategický plán LEADER – 6.výzva – Dosavadní výsledky schvalovacího procesu.


18. 5. 2014

Upozornění pro úspěšné žadatele ze 6. výzvy SPL

V souvislosti se změnou právního rámce a ukončením platnosti některých nařízení Komise EU je nezbytné zajistit, aby stávající schválené projekty 20.kola PRV (6.výzva SPL) měly podepsanou Dohodu o poskytnutí dotace do data 30.6.2014. tzn. plnily podmínky dle stávajících Pravidel.

Komplikace by mohly nastat především v případě, že žadatel nebude mít k podpisu Dohody k dispozici kompletní a úplné povinné přílohy, případně nebude splňovat podmínky Pravidel (byť by se jednalo o chyby formálního charakteru) a již nebude mít dostatek času na nápravu. Upozorňujeme také, že povinná příloha „Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům“ není v praxi běžně vydávána na počkání.

Proto žadatelům důrazně doporučujeme vše řešit v předstihu a v případě pochybností kontaktovat právníka příslušného RO SZIF.

Podrobnosti o náležitostech jsou uvedeny ve Zvacím dopise k podpisu Dohody.

Pokud nebude zajištěn podpis Dohody do data 30.6.2014, bude ukončena administrace Žádosti o dotaci.

 


30. 4. 2014

Upozornění pro žadatele z opatření IV. 1. 2. – Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013

Ke dni 23. 4. 2014 byla provedena aktualizace formuláře Hlášení o změně. Aktualizovaný formulář je k dispozici v rubrice Strategický plán LEADER a je  součástí informací k jednotlivým výzvám, v odstavci – Pro žadatele.


25. 4. 2014

V návaznosti na opravy, které byly provedeny v souvislosti s výsledky administrativní kontroly na RO SZIF v Ústí nad Labem byl v sekci Strategický plán LEADER – 6. výzva aktualizován Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci.


23. 4. 2014

Ve složce Strategie 2014 – 2020 byla zveřejněna pozvánka na Konferenci pracovních skupin a veřejnosti ke tvorbě ISRÚ MAS 21 na období 2014+. Konference se uskuteční dne 29. 5. 2014 od 9,00 hod. v prostorách Kulturního domu v Dolním Žandově. Využijte příležitosti podílet se na tvorbě strategického dokumentu a přijďte mezi nás.


10. 4. 2014

Ve složce Dokumenty byla zveřejněna Výroční zpráva MAS 21, o. p. s. za rok 2013.


31. 3. 2014

UPOZORNÉNÍ

Od 1. 4. 2014 je kancelář MAS 21, o. p. s. přemístěna  na  adresu K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.


12. 3. 2014

Dne 21. 3. 2014 se uskuteční společné jednání Správní a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. Pozvánka zde.


5. 3. 2014

V rubrice Strategický plán LEADER – 6. výzva byl zveřejněn seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci, které byly hodnoceny výběrovou komisí a schváleny programovým výborem dne 4. 3. 2014


22. 2. 2014

Dne 6. 3. 2014 se uskuteční jednání Pléna MAS 21, o. p. s. Pozvánka zveřejněna zde.


22. 2. 2014

V rubrice Strategický plán LEADER – 6. výzva byla zveřejněna pozvánka na veřejné slyšení žadatelů v rámci 6. výzvy SPL, které se uskuteční dne 4. 3. 2014 v zasedací místnosti MÚ v Lázních Kynžvartu.


12. 2. 2014

V rubrice Strategický plán LEADER – 6. výzva, byl zveřejněn seznam žádostí o dotaci, které byly přijaty na MAS v rámci vyhlášené 6. výzvy SPL


8. 2. 2014

Jednání Výběrové komise MAS 21, o. p. s., které proběhne  v souvislosti s výběrem projektů  vyhlášené 6. výzvy SPL, se uskuteční dne 4. 3. 2014 v zasedací místnosti MÚ Lázně Kynžvart,  Náměstí Republiky 1, Lázně Kynžvart.


7. 1. 2014

V rubrice Strategický plán LEADER – 6. výzva byla zveřejněna prezentace ze semináře pro žadatele 6. výzvy SPL konaného  dne 7. 1. 2014 v Lázních Kynžvartu.